Рейтинг Користувача: / 80
ГіршаКраща 

lik

Спеціальність 

«лікувальна справа»

 Найпопулярнішою  серед  абітурієнтів є  професія  фельдшера.  Фельдшер  (нім. Feldscher  ?  від  Feldscherer  спочатку  перекладалось  як  польовий  цирульник,  хірург) ?  медичний  працівник  із  середньою  спеціальною  освітою,  який  має  право  самостійно надавати першу медичну  та долікарську допомогу  на  фельдшерсько-акушерському пункті (ФАПі); помічник лікаря в лікувально-профілактичних та санітарно-протиепідемічних установах.Освітня та професійна підготовка в коледжі  дає  можливість  випускникові  в  умовах гострої конкуренції влаштуватись на роботу у  здоровпункт  промислового  підприємства, на морські та річкові судна, у лікувальні заклади, працювати фельдшером станції (відділення) швидкої  та  невідкладної медичної допомоги, очолювати ФАП на селі.Реформування системи охорони здоров’я на сучасному етапі передбачає зміни функцій та ролі ФАПу, зміцнення його матеріально-технічної  бази,  підготовку  відповідних кадрів, що  сприяє  росту  престижності  професії фельдшера,  провідника  та  виконавця завдань  первинної  медико-санітарної  допомоги, принципів профілактичної медицини у сільській місцевості. Спеціальність  «лікувальна  справа»  є  однією  з  п’яти  спеціальностей  Чернівецького медичного коледжу БДМУ, вищого навчального  закладу  І-ІІ  рівнів  акредитації,  який проводить підготовку спеціалістів за денною формою  навчання,  здійснює  освітню  діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти зі спеціальності світньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення. Підготовка фельдшерів  на  Буковині  розпочалась  із 1944 року в фельдшерсько-акушерській школі та проводиться згідно з вимогами освітньо-професійних програм, планів на принципах науковості, демократизму, доступності  та  безперервності  навчального процесу.За 67 років існування відділення підготовлені тисячі спеціалістів, серед яких чимало видатних вчених та громадських діячів, імена  яких  відомі  й  за межами  України.  Багато  з  них  очолюють  вищі  навчальні  заклади краю,  кафедри  Буковинського  державного медичного  університету  та  Чернівецького  національного  університету  імені  Юрія Федьковича,  лікувально-профілактичні  заклади,  завідують  ФАПами  та  здоровпунктами.  Серед  них:  В.П.  Пішак   колишній ректор  БДМУ,  академік  АНВПІ,  заслужений працівник  народної  освіти  України,  професор; Г.І. Кокощук —  заслужений діяч науки і  техніки  України,  член  Академії  наук  національного  прогресу  України,  професор;   В.Ф.  Мислицький   доктор  медичних  наук БДМУ,  професор; Ю.Б.  Ященко —  кандидат медичних  наук,  доцент  кафедри  педіатрії БДМУ;  В.Д.  Москалюк   доктор  медичних наук,  професор,  зав.  кафедри  інфекційних хвороб;  Т.М.  Христіч  доктор  медичних наук, професор кафедри сімейної медицини БДМУ;  О.І.  Захарчук   кандидат  медичних наук, доцент кафедри медичної біології, генетики та паразитології БДМУ; Л.Г. Сандуляк — доктор медичних наук, професор, колишній посол України в Румунії; А.Ю. Гричай — генерал-майор,  колишній  начальник  УМВС України  в  Чернівецькій  області;  відомий український  поет,  лауреат  Шевченківської премії Михайло Ткач та багато інших.Майже  три  десятиліття  об’єднувала  зусилля студентів і викладачів відділення, які були  направлені  на  розв’язання  педагогічних, організаційних проблем, що виникали в процесі  навчально-виховної  роботи,  завідувач  Ніна  Петрівна  Кузіна  ?  викладач-методист,  викладач  вищої  категорії,  відмінник освіти України. З вересня 2011 року очолює відділення Г.Б. Попович, к. мед. н., викладач вищої категорії.Підготовка  фельдшерів  у  коледжі  здійснюється на базі повної середньої освіти та на  основі  базової  загальної  середньої  освіти.  Контингент  відділення  на  01.09.2010  р.?  534  студенти,  з  них  на  державній формі навчання ? 223, контрактній ? 311. Навчальний процес здійснюють 86 викладачів. У викладацькому складі спеціальності «лікувальна  справа»  ?  4  кандидати  медичних  наук, 4  викладачі  працюють  над  кандидатськими дисертаціями, 18 викладачів-методистів, 27 викладачів  вищої  категорії,  13  викладачів першої категорії.Багато  років  зі  студентами  даної  спеціальності  плідно  працюють  викладачі:   Д.М. Бешега, Ю.К. Чікова, В.В. Никитюк, П.І. Піддубна, В.І. Строкань, С.Г. Гижка, В.С. Комаровський, О.М. Маковійчук.Найбільш  досвідчені  викладачі  коледжу очолюють  9  предметних  (циклових)  комісій відділення,  які  працюють  над  проблемами удосконалення  змісту  підготовки  майбутніх фельдшерів,  здатних  працювати  в  умовах гострої конкуренції на ринку праці та відповідати рівню європейської освіти.Входження  коледжу  в  структуру  Чернівецького державного медичного університету (1997) сприяло активізації співпраці предметних (циклових) комісій спеціальності з кафедрами БДМУ, що суттєво покращило навчально-методичну роботу. Викладачі та студенти спеціальності мають можливість користуватись бібліотеками, читальними та спортивними залами медичного університету.Всі  основні  завдання  та  проблеми  відділення відображені в концепції розвитку спеціальності, де вказано, що основними напрямами діяльності педагогічного колективу є:

1.  Удосконалення  навчально-виховного процесу шляхом впровадження сучасних інноваційних методик навчання.

2. Моніторинг  навчальної  діяльності  студентів.

3. Подальший розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази відділення.

 Згідно  з навчальним планом,  затвердженим МОНУ і МОЗУ, на відділенні розроблена структурно-логічна  схема  («Наскрізна  програма»)  підготовки  майбутніх  фельдшерів, яка передбачає виховні та навчальні аспекти впливу на студентів по роках і курсах навчання.В  коледжі  створені  всі  умови  для  підготовки  висококваліфікованих  молодих  спеціалістів,  а  саме:  студенти  відділення  на вчаються в 43 кабінетах та лабораторіях, які оснащені  сучасним  обладнанням,  технічними  засобами  навчання,  комп’ютерами,  навчально-методичними  комплексами,  банками різноманітних видів контролю  та дидак-тичного матеріалу. Теоретичні та практичні заняття зі всіх предметів навчального плану проводяться  з  використанням  графопроекторів, відеоапаратури, ультимедійних проекційних  систем.  Особливою  популярністю серед студентів користуються заняття з використанням тематичних комп’ютерних презентацій.У  структурі  підготовки  молодих  спеціалістів  педагогічний  колектив  відділення використовує  різноманітні  типи  теоретичних  і  практичних  занять,  наприклад:  лекції,  семінарські  заняття,  робота  студентів у  кабінетах  доклінічної  практики,  лабораторіях,  навчальних  кімнатах  на  клінічних базах.  Практичні  навички  відпрацьовуються  біля  ліжка  хворого,  в  маніпуляційних, перев’язочних,  операційних,  пологових залах,  лабораторіях  і  т.д.  Серйозну  увагу викладачі  відділення  приділяють  активізації  розумової  діяльності  студентів  і формуванню  клінічного  мислення,  які  необхідні фельдшеру  в  його  самостійній  роботі.  Для цього  в  процесі  навчання  використовуються  розв’язання  клінічних  задач,  елементи проблемності,  ділові  ігри,  інформаційні  й контролюючі  блок-схеми,  тестові  завдання, написання  рефератів,  участь  студентів  у роботі творчих груп  (НДРС). Концепція розвитку  спеціальності  передбачає  в  процесі навчання великий обсяг самостійної роботи студентів,  що  дозволяє  їм  відпрацьовувати вміння вибирати головне, суттєве в навчальному  матеріалі,  аналізувати  отриману  інформацію, самостійно формувати судження,робити висновки, а також сприяє самоствердженню та впевненості в професійних діях.Уся система виховної роботи на відділенні  спрямована  на  формування  гармонійної особистості майбутнього помічника лікаря.В  позааудиторний  час  студентство  відділення  відвідує  секції  клубів  «Інтелектуал», «Гроно», «Колежанка», працює в загонах  «Милосердя»,  «Турбота»,  бере  активну участь у волонтерському русі по догляду за одинокими громадянами похилого віку в геріатричному пансіонаті м. Чернівці.Разом  зі  студентами  медичного  університету  майбутні  фельдшера  займаються науково-пошуковою  діяльністю,  беруть  активну  участь  у щорічних  наукових  студентських  конференціях  на  базі  Буковинського державного медичного університету, де вже неодноразово займали призові місця.При сучасній  системі організації охорони здоров’я,  впровадженні  сімейної медицини в  структуру  медичної  допомоги  населенню саме фельдшер, як помічник лікаря, є разом з ним сполучною ланкою між населенням та органами  охорони  здоров’я  і  найближчим, доступним  до  хворих  медичним  працівником,  особливо  в  сільській  місцевості  Буковинського краю. Переходите по ссылки и играете http://casino-online.com.ua/klubnichki_igrat_besplatno.html в свой любимый игровой автомат Fruit Coctail


 

Головне меню

 

Онлайн радіо

Слушать онлайн радио

monBaner

© Чернівецький медичний коледж, 2013

© Розробка/верстка: Лазоряк Василь Миколайович