Рейтинг Користувача: / 80
ГіршаКраща 

lik

Спеціальність 

«лікувальна справа»

 Найпопулярнішою  серед  абітурієнтів є  професія  фельдшера.  Фельдшер  (нім. Feldscher  ?  від  Feldscherer  спочатку  перекладалось  як  польовий  цирульник,  хірург) ?  медичний  працівник  із  середньою  спеціальною  освітою,  який  має  право  самостійно надавати першу медичну  та долікарську допомогу  на  фельдшерсько-акушерському пункті (ФАПі); помічник лікаря в лікувально-профілактичних та санітарно-протиепідемічних установах.Освітня та професійна підготовка в коледжі  дає  можливість  випускникові  в  умовах гострої конкуренції влаштуватись на роботу у  здоровпункт  промислового  підприємства, на морські та річкові судна, у лікувальні заклади, працювати фельдшером станції (відділення) швидкої  та  невідкладної медичної допомоги, очолювати ФАП на селі.Реформування системи охорони здоров’я на сучасному етапі передбачає зміни функцій та ролі ФАПу, зміцнення його матеріально-технічної  бази,  підготовку  відповідних кадрів, що  сприяє  росту  престижності  професії фельдшера,  провідника  та  виконавця завдань  первинної  медико-санітарної  допомоги, принципів профілактичної медицини у сільській місцевості. Спеціальність  «лікувальна  справа»  є  однією  з  п’яти  спеціальностей  Чернівецького медичного коледжу БДМУ, вищого навчального  закладу  І-ІІ  рівнів  акредитації,  який проводить підготовку спеціалістів за денною формою  навчання,  здійснює  освітню  діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти зі спеціальності світньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення. Підготовка фельдшерів  на  Буковині  розпочалась  із 1944 року в фельдшерсько-акушерській школі та проводиться згідно з вимогами освітньо-професійних програм, планів на принципах науковості, демократизму, доступності  та  безперервності  навчального процесу.За 67 років існування відділення підготовлені тисячі спеціалістів, серед яких чимало видатних вчених та громадських діячів, імена  яких  відомі  й  за межами  України.  Багато  з  них  очолюють  вищі  навчальні  заклади краю,  кафедри  Буковинського  державного медичного  університету  та  Чернівецького  національного  університету  імені  Юрія Федьковича,  лікувально-профілактичні  заклади,  завідують  ФАПами  та  здоровпунктами.  Серед  них:  В.П.  Пішак   колишній ректор  БДМУ,  академік  АНВПІ,  заслужений працівник  народної  освіти  України,  професор; Г.І. Кокощук —  заслужений діяч науки і  техніки  України,  член  Академії  наук  національного  прогресу  України,  професор;   В.Ф.  Мислицький   доктор  медичних  наук БДМУ,  професор; Ю.Б.  Ященко —  кандидат медичних  наук,  доцент  кафедри  педіатрії БДМУ;  В.Д.  Москалюк   доктор  медичних наук,  професор,  зав.  кафедри  інфекційних хвороб;  Т.М.  Христіч  доктор  медичних наук, професор кафедри сімейної медицини БДМУ;  О.І.  Захарчук   кандидат  медичних наук, доцент кафедри медичної біології, генетики та паразитології БДМУ; Л.Г. Сандуляк — доктор медичних наук, професор, колишній посол України в Румунії; А.Ю. Гричай — генерал-майор,  колишній  начальник  УМВС України  в  Чернівецькій  області;  відомий український  поет,  лауреат  Шевченківської премії Михайло Ткач та багато інших.Майже  три  десятиліття  об’єднувала  зусилля студентів і викладачів відділення, які були  направлені  на  розв’язання  педагогічних, організаційних проблем, що виникали в процесі  навчально-виховної  роботи,  завідувач  Ніна  Петрівна  Кузіна  ?  викладач-методист,  викладач  вищої  категорії,  відмінник освіти України. З вересня 2011 року очолює відділення Г.Б. Попович, к. мед. н., викладач вищої категорії.Підготовка  фельдшерів  у  коледжі  здійснюється на базі повної середньої освіти та на  основі  базової  загальної  середньої  освіти.  Контингент  відділення  на  01.09.2010  р.?  534  студенти,  з  них  на  державній формі навчання ? 223, контрактній ? 311. Навчальний процес здійснюють 86 викладачів. У викладацькому складі спеціальності «лікувальна  справа»  ?  4  кандидати  медичних  наук, 4  викладачі  працюють  над  кандидатськими дисертаціями, 18 викладачів-методистів, 27 викладачів  вищої  категорії,  13  викладачів першої категорії.Багато  років  зі  студентами  даної  спеціальності  плідно  працюють  викладачі:   Д.М. Бешега, Ю.К. Чікова, В.В. Никитюк, П.І. Піддубна, В.І. Строкань, С.Г. Гижка, В.С. Комаровський, О.М. Маковійчук.Найбільш  досвідчені  викладачі  коледжу очолюють  9  предметних  (циклових)  комісій відділення,  які  працюють  над  проблемами удосконалення  змісту  підготовки  майбутніх фельдшерів,  здатних  працювати  в  умовах гострої конкуренції на ринку праці та відповідати рівню європейської освіти.Входження  коледжу  в  структуру  Чернівецького державного медичного університету (1997) сприяло активізації співпраці предметних (циклових) комісій спеціальності з кафедрами БДМУ, що суттєво покращило навчально-методичну роботу. Викладачі та студенти спеціальності мають можливість користуватись бібліотеками, читальними та спортивними залами медичного університету.Всі  основні  завдання  та  проблеми  відділення відображені в концепції розвитку спеціальності, де вказано, що основними напрямами діяльності педагогічного колективу є:

1.  Удосконалення  навчально-виховного процесу шляхом впровадження сучасних інноваційних методик навчання.

2. Моніторинг  навчальної  діяльності  студентів.

3. Подальший розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази відділення.

 Згідно  з навчальним планом,  затвердженим МОНУ і МОЗУ, на відділенні розроблена структурно-логічна  схема  («Наскрізна  програма»)  підготовки  майбутніх  фельдшерів, яка передбачає виховні та навчальні аспекти впливу на студентів по роках і курсах навчання.В  коледжі  створені  всі  умови  для  підготовки  висококваліфікованих  молодих  спеціалістів,  а  саме:  студенти  відділення  на вчаються в 43 кабінетах та лабораторіях, які оснащені  сучасним  обладнанням,  технічними  засобами  навчання,  комп’ютерами,  навчально-методичними  комплексами,  банками різноманітних видів контролю  та дидак-тичного матеріалу. Теоретичні та практичні заняття зі всіх предметів навчального плану проводяться  з  використанням  графопроекторів, відеоапаратури, ультимедійних проекційних  систем.  Особливою  популярністю серед студентів користуються заняття з використанням тематичних комп’ютерних презентацій.У  структурі  підготовки  молодих  спеціалістів  педагогічний  колектив  відділення використовує  різноманітні  типи  теоретичних  і  практичних  занять,  наприклад:  лекції,  семінарські  заняття,  робота  студентів у  кабінетах  доклінічної  практики,  лабораторіях,  навчальних  кімнатах  на  клінічних базах.  Практичні  навички  відпрацьовуються  біля  ліжка  хворого,  в  маніпуляційних, перев’язочних,  операційних,  пологових залах,  лабораторіях  і  т.д.  Серйозну  увагу викладачі  відділення  приділяють  активізації  розумової  діяльності  студентів  і формуванню  клінічного  мислення,  які  необхідні фельдшеру  в  його  самостійній  роботі.  Для цього  в  процесі  навчання  використовуються  розв’язання  клінічних  задач,  елементи проблемності,  ділові  ігри,  інформаційні  й контролюючі  блок-схеми,  тестові  завдання, написання  рефератів,  участь  студентів  у роботі творчих груп  (НДРС). Концепція розвитку  спеціальності  передбачає  в  процесі навчання великий обсяг самостійної роботи студентів,  що  дозволяє  їм  відпрацьовувати вміння вибирати головне, суттєве в навчальному  матеріалі,  аналізувати  отриману  інформацію, самостійно формувати судження,робити висновки, а також сприяє самоствердженню та впевненості в професійних діях.Уся система виховної роботи на відділенні  спрямована  на  формування  гармонійної особистості майбутнього помічника лікаря.В  позааудиторний  час  студентство  відділення  відвідує  секції  клубів  «Інтелектуал», «Гроно», «Колежанка», працює в загонах  «Милосердя»,  «Турбота»,  бере  активну участь у волонтерському русі по догляду за одинокими громадянами похилого віку в геріатричному пансіонаті м. Чернівці.Разом  зі  студентами  медичного  університету  майбутні  фельдшера  займаються науково-пошуковою  діяльністю,  беруть  активну  участь  у щорічних  наукових  студентських  конференціях  на  базі  Буковинського державного медичного університету, де вже неодноразово займали призові місця.При сучасній  системі організації охорони здоров’я,  впровадженні  сімейної медицини в  структуру  медичної  допомоги  населенню саме фельдшер, як помічник лікаря, є разом з ним сполучною ланкою між населенням та органами  охорони  здоров’я  і  найближчим, доступним  до  хворих  медичним  працівником,  особливо  в  сільській  місцевості  Буковинського краю. Переходите по ссылки и играете http://casino-online.com.ua/klubnichki_igrat_besplatno.html в свой любимый игровой автомат Fruit Coctail


 

Головне меню

 

Дні народження_лютий

Лютий

ПІБ

Дата

Шарабуряк О. В.

04.02.

Швець Н.В.

05.02.

Танасійчук О.І.

05.02.

Бежко Я.А.

06.02.

Никитюк В.В.

06.02.

Літвінова Н.А.

15.02.

Савка О.М.

16.02.

Тимошенко І.І.

17.02.

Гривул Г.Я.

25.02.

 

Онлайн радіо

Слушать онлайн радио

monBaner

© Чернівецький медичний коледж, 2013

© Розробка/верстка: Лазоряк Василь Миколайович