І Медичне відділення

 

Освіта протягом двох століть:

якість, милосердя, конкурентоспроможність

Хочете бути успішними – йдіть вчитися!!!!

Освіта дає знання, а знання – це сила!!!

Освіта підвищує впевненість у собі!!!

 

Перше медичне відділення реалізує освітні програми спеціальності МЕДСЕСТРИНСТВО фахової передвищої та вищої освіти.

Здобувачі спеціальності МЕДСЕСТРИНСТВО – це нова професійно орієнтована група молоді. Вони вважають свою професію престижною та потрібною людям.

Очолює відділення кандидат медичних наук, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист Ганна Борисівна Попович. Вона грамотно, професійно забезпечує роботу на відділенні, плідно співпрацює з кураторами груп та студентським активом, що допомагає випускникам упевнено і гідно розпочинати трудову діяльність.

ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМКАМИ РОБОТИ ВІДДІЛЕННЯ Є:

 • розвиток загальних та формування професійних компетентностей, усвідомленої професійної етичної позиції фельдшера, бакалавра медсестринства, розвиток клінічного мислення, удосконалення практичного досвіду, формування самостійності в прийнятті та виконанні рішень, високої відповідальності за результат власної роботи та роботи в команді
 • удосконалення форм та методів роботи з практичною охороною здоров’я, які відповідають вимогам соціальних партнерів (зовнішніх стейкхолдерів) та забезпечують підготовку практичних універсальних фахівців, які здатні на високому рівні працювати у відділеннях різного профілю
 • розширення спектру ефективних методів навчання, спрямованих на розкриття індивідуальних можливостей здобувача, удосконалення педагогічних технологій, розробка та впровадження інноваційних методів навчання, застосування дистанційних освітніх технологій, електронного навчання
 • координаційна робота щодо постійного оновлення електронних сервісів інформаційно-телекомунікаційного середовища, які орієнтовані на підтримку освітньої, наукової, маркетингової діяльності, необхідні для соціалізації та адаптації абітурієнтів, здобувачів, педагогічних працівників та забезпечують доступ до освітньо-професійних програм, навчальних планів, графіків освітнього процесу та ін.
 • розвиток студентської науково-дослідної ініціативи прикладного напрямку
 • становлення єдиного підходу до системи ступеневої та післядипломної освіти у відповідності зі Стандартами й потребами практичної охорони здоров’я та конкретних роботодавців
 • розвиток соціального партнерства та спільної діяльності з різними медичними організаціями різних форм підпорядкування та власності
 • розвиток стратегічного партнерства з закладами освіти України щодо академічної мобільності здобувачів, медичними організаціями Чернівецької області та м. Чернівців з питань удосконалення навчання й працевлаштування випускників з новим рівнем кваліфікації та спеціалізації
 • відповідність сучасним вимогам медицини майбутнього, які базуються на персоніфікованому, трансляційному та технологічному принципах
 • удосконалення виховної роботи в напрямку формування соціально-значимих якостей особистості – нетехнічних навичок – soft skills, які орієнтовані на підготовку фахівця, адаптованого до високої конкуренції в умовах сучасних економічних відносин

Освітньо-професійна програма «Лікувальна справа» спеціальності МЕДСЕСТРИНСТВО орієнтована в першу чергу на підготовку фельдшерів – фахівців, які:

– здійснюють свою професійну діяльність керуючись чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я, організацію долікарської допомоги дорослому та дитячому населенню

– проводять загальне і клінічне обстеження пацієнтів

– здійснюють постановку попереднього діагнозу щодо гострих та хронічних захворювань людини

– надають відповідну медичну допомогу

– асистують під час операцій та інструментальних обстежень

– володіють основами діагностики вагітності, визначають її строки, проводять обстеження вагітної, приймають нормальні пологи, обстежують новонародженого

– надають невідкладну медичну допомогу при травматичних пошкодженнях, кровотечах, колапсі, судомах, коматозних і термінальних станах, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах

– володіють прийомами реанімації та достатнім обсягом медичних маніпуляцій

– проводять забір, доставку та зберігання зібраного матеріалу для бактеріологічного дослідження

– здійснюють протиепідемічні заходи в осередку інфекції

– проводять санітарно-освітню роботу серед населення щодо здорового способу життя, планування сім’ї та охорони навколишнього середовища

– ведуть медичну документацію

– дотримуються принципів медичної деонтології

– постійно удосконалюють свій професійний рівень

Як говорила Флоренс Найтінгейл: «Медична сестра повинна мати потрійну кваліфікацію: милосердну – для розуміння пацієнтів, наукову – для розуміння хвороби, технічну – для догляду за пацієнтами». Тому, освітня програма «Сестринська справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності МЕДСЕСТРИНСТВО орієнтована в першу чергу на медсестринську клінічну практику, й передбачає підготовку бакалаврів медсестринства – фахівців, які відповідають вимогам сьогодення, потребам раціонального використання ресурсів, вимогам соціальних партнерів (зовнішніх стейкхолдерів):

 • практичні універсальні фахівці, високопрофесійні клінічно орієнтовані сестри медичні, які здатні на високому рівні працювати у відділеннях різного профілю, виконувати процедури високої якості, працювати з високотехнологічним обладнанням
 • здатні в умовах розвитку науки та сучасної медичної практики переглядати власні позиції, вибирати нові форми та методи роботи в галузі своєї професійної діяльності
 • володіють організаційними уміннями, уміннями необхідними для самоаналізу, саморозвитку своїх творчих можливостей, підвищення своєї кваліфікації та майстерності, працювати в команді
 • здатні до оперативного пошуку, обміну, аналізу інформацією в галузі практичного медсестринства
 • конкурентноспроможні на ринку праці, можуть реалізувати інтелектуальний потенціал та досягнути професійних вершин.

Викладання навчальних дисциплін передбачає студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, пояснювально-ілюстративне, електронне та дистанційне навчання. Теоретична підготовка фельдшерів та сестер медичних бакалаврів забезпечується інноваційними, активними та інтерактивними формами і методами проведення занять, застосуванням дистанційних освітніх технологій, які орієнтовані на професійну діяльність: методи ІТ, створення віртуальної організації, віртуальних навчальних кімнат, конференції, проєктів за допомогою програмного забезпечення Google Meet, Zoom.

Практична підготовка здобувачів на відділенні здійснюється під час навчальної практики шляхом застосування наступних інформаційно-комунікаційних технологій:

–робота в команді

–психологічні тренінги

симуляційне навчання в навчально-тренувальних кабінетах на спеціалізованих медичних тренажерах, муляжах

–практичне навчання в реальних умовах: case study

аналіз реальних проблемних ситуацій, які виникають під час професійної діяльності в тому чи іншому відділенні та пошук найкращих варіантів їх вирішення

– проблемне, контекстне навчання

– індивідуальне навчання

– навчання на основі досвіду.

Матеріально-технічні ресурси Чернівецького медичного фахового коледжу відповідають сучасним стандартам організації освітнього процесу та забезпечують теоретичну й практичну підготовку здобувачів спеціальності МЕДСЕСТРИНСТВО:

 • для здійснення освітнього процесу в оперативному використанні навчальні корпуси, бази та кабінети, організовані на території установ, закладів, некомерційних підприємств практичної охорони здоров’я м. Чернівців та області
 • відпрацювання практичних маніпуляцій проводиться в навчально-тренінгових кабінетах, кабінетах доклінічного симуляційного навчання, які оснащені сучасним обладнанням та технічними засобами навчання, що дозволяє реалізувати принципи симуляційного навчання, забезпечити якісну підготовку фахівців та формувати професійні компетентності здобувачів на високому рівні
 • для проведення лекційних занять використовуються аудиторії, конференц-зали, оснащені мультимедійними проєкторами, ноутбуками, телевізорами, інтерактивними дошками
 • стаціонарні та мобільні комп’ютерні класи забезпечені стаціонарними комп’ютерами, сучасними ноутбуками, які оснащені ліцензійним програмним забезпеченням, доступом до мережі Інтернет, Wi-Fi, що дає можливість використовувати й створювати презентації, відеозаняття
 • бібліотечні ресурси укомплектовані друкованими та (або) електронними виданнями основної навчальної літератури. Фонд додаткової літератури, крім навчальної, включає офіційні, довідково-бібліографічні та фахові медичні періодичні видання, які формуються відповідно до предметної області та сучасних тенденцій в галузі охорони здоров’я. Бібліотека забезпечена вільним доступом до Інтернету
 • є вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, спортивний зал, зал з тренажерами для оздоровлення здобувачів, гуртожиток з достатньою кількістю місць, функціонують, організовані з урахуванням сучасних вимог медпункт, ізолятори, в яких здобувачі та працівники закладу мають можливість отримати своєчасну медичну допомогу та консультацію
 • розвинуте інформаційне забезпечення освітнього процесу, що реалізується через сервери, які забезпечують формування єдиного інформаційно-освітнього середовища для всіх користувачів закладу освіти: інформаційний портал, вебсайт коледжу – medkol.cv.ua, система управління контентом (система підготовки та публікації інформації в рамках інформаційного простору), компоненти, які забезпечують взаємодію користувачів (електронна пошта, облікові записи у Facebook, Instagram); освітні ресурси, орієнтовані на підтримку освітнього процесу (навчальний контент МOODLE, віртуальні кабінети Google Meet); інфраструктурні сервіси (безпровідна мережа передачі даних Wi-Fi).

На відділенні діє Студентська рада – команда ініціативних,креативних, творчих та самовідданих

 здобувачів, які працюють задля цікавого дозвілля, налагодження побутових умов в гуртожитку, пропаганди здорового способу життя серед всієї студентської молоді. А найголовніше – це саме ті представники студентського самоврядування, які готові витрачати свій вільний час на те, щоб захищати права та інтереси студентів, звертатися з пропозиціями щодо оновлення ОПП, клопотаннями від імені молоді до адміністрації Коледжу у вирішенні будь-яких проблем та труднощів, підтримувати, заохочувати та запалювати серця тих, хто прагне до творчого самовираження, удосконалення себе і створення яскравого світу навколо!