Положення

1. Положення про організацію освітнього процесу

2. Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності

3. Положення про порядок розроблення, затвердження, моніторингу освітніх програм

4. Положення про гарантів освтніх програм

5. Положеня про оцінювання здобувачів вищої освіти

6. Положення про кафедру медсестинства

7. Положення про академічну мобільність

8. Положення про забезпечення академічної доброчесності

9. Положення про розгляд студудентських звернень та скарг

10. Положення про опитування учасників освітнього процесу

11. Положення про порядок запобігання і врегулювання конфліктів інтересів в діяльності працівників в Чернівецькому медичному коледжі

12. Положення про оцінювання педагогічних працівників

13. Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

14. Положення про електронні освітні ресурси

15. Положення про вимоги матеріально-технічного забезпечення

16. Положення про видання навчальної літератури

17. Положення про функціонування ІТ-структури

18. Положення про переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти

19. Положення про організацію самостійної роботи студентів

20. Положення про процедуру вільного вибору студентами навчальних дисциплін

21. Положення про стейкхолдерів

22. Положення про надання публічної інформації

23. Положення про педагогічну раду

24. Положення про адміністративну раду

25. Положення про методичну раду 

26. Положення про приймальну комісію

27. Положення про відділення коледжу

28. Положення про відділення післядипломної освіти

29. Положення про навчальні кабінети та лабораторії

30. Положення про циклову комісію

31. Положення про методичне об’єднання кураторів

32. Положення куратора академічної групи

33. Положення про школу молодого викладача

34. Положення про наставництво

35. Положення про підготовку та проведення відкритого заняття

36. Положення про практичне навчання студентів

37. Положення про порядок створення та організацію екзаменаційної комісії

38. Положення про державну підсумкову атестацію студентів 

39. Положення семестровий контроль і порядок проведення екзаменів і заліків

41. Положення про порядок відпрацювання студентами пропущених занять та незадовільних оцінок

42. Положення про журнал обліку роботи академічної групи та викладачів

43. Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб

44. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту

45. Положення про гуртожиток

 46. Положення про студентське самоврядування  

47. Положення про сектор сприяння працевлаштування випускників Чернівецького медичного коледжу

48. Положення про тижні наук

49. Положення про науково-дослідну роботу студентів

50. Положення бібліотеку

51. Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників

52. Положення про науково-дослідну роботу здобувачів вищої освіти

53. Правила призначення і виплат стипендій у Чернівецькому медичному коледжі 

54. Положення про сайт

55. Положення про преміювання та матеріальне заохочення працівників

56. Положення про професійну спілку

57. Положення про порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги 

58. Положення про оцінювання залишкових знань студентів

59. Положення про порядок визначення академічної різниці, її складання та перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін

60. Положення про організацію факультативних занять

61. Положення про міжнародну діяльність

62. Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком

63. Положення про систему оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти за ЄКТС організації освітнього процесу

64. Положення про порядок та умови вибору студентами вибіркових дисциплін

65. Інструкція щодо оцінювання навчальної діяльності студентів

66. Положення про неформльну освіту

67. Положення про психологічну службу

68. Порядок формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних стипендій

69. Положення про запобігання корупції

70. Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників

71. Положення про скриньку довіри