Виховна робота

Діяльність

                          Кожне слово вихователя повинно нести в собі добро,

справедливість, красу – в цьому суть наших повчань.

У цій справі немає дрібниць. Одне ваше слово

може зруйнувати в дитини віру

у вас яквихователя,збентежити дитячу душу.

В. О. Сухомлинський.

 

    Спрямовує виховний процес на формування особистості, її високої освіченості і культури, кваліфікованого спеціаліста, здатного до творчої праці, професійного розвитку, виконує функції координатора виховної діяльності у Чернівецькому медичному коледжі БДМУ заступник директора з навчально-виховної роботи, кандидат філологічних наук Ольга СТРИЖАКОВСЬКА.

Основні завдання заступника директора з навчально-виховної роботи :

 • координація навчально-виховної роботи структурних підрозділів коледжу згідно з Програмою національно-громадянського виховання, надання методичної допомоги структурним підрозділам коледжу в організації і проведенні виховної роботи;
 • розробка нормативно-правової бази щодо керівництва виховною роботою;
 • підготовка методичних рекомендацій щодо організації і проведення виховної роботи;
 • впровадження науково обґрунтованих та практично апробованих методів і форм виховання студентської молоді;
 • систематичний аналіз стану освітньо-виховного процесу в коледжі;
 • підготовка до розгляду на засідання Педагогічної ради або дирекції питань про стан, пріоритетні напрями та перспективи освітньо-виховної роботи.

Виховна робота у коледжі: сутність, особливості

       Виховна робота відповідно до нормативно-правових документів, що регулюють діяльність закладів вищої освіти, – один із основних напрямів ді­яльності Чернівецького медичного коледжу БДМУ та обов’язків викладацького складу. Система виховної роботи спрямовується на формування належної культури у викладачів і студентів закладу, налагодженням між ними стосунків у межах етичних норм відповідно до Кодексу честі коледжанської спільноти Чернівецького медичного коледжу БДМУ. Системність виховної роботи базується на загальнолюдських цінностях і загальнодержавних інтересах. Об’єктом і суб’єктом виховної роботи у коледжі є студенти. Виховна робота здійснюється як під час навчального процесу, так і в позаурочний час. Важливими напрямами ефективної діяльності є демократизація, гуманізація та гуманітаризація освітньо-виховного процесу, органічне поєднання в ньому національного та загальнолюдського начал. У системі професійної підготовки фахівців у коледжі продовжується процес реалізації вимог програми виховання всебічно розвиненої особистості. У виховній роботі зі студентською молоддю використовуються різні форми: освітня, виробнича діяльність, участь у громадській роботі, міських, обласних та всеукраїнських конкурсах та фестивалях.

       Організація виховної роботи в структурних підрозділах коледжу постійно вдосконалюється, відпрацьовуються нові методики, активізуються традиційні види діяльності. Випускники закладу є не просто висококваліфікованими спеціалістами, а людьми творчими, духовно багатими і з демократичним світобаченням.

     У коледжі створено театрально-вокальний гурт «АНІМА». Мета – у доступній формі ознайомити студентів з історією театрального мистецтва, розвивати інтерес до драматичного театру, допомогти талановитій молоді засвоїти основні складові  театрального мистецтва: акторську майстерність, сценічний рух, сценічну мову, розвивати у молоді здатність проявляти творчу ініціативу та вміння застосовувати отримані знання на практиці. На заняттях театрального гурту здійснюється постановка уривків з п’єс різних авторів або мініатюри, інсценівки, декламуються як авторські вірші студентів, так і класиків світової та вітчизняної літератури, здійснюється концертна діяльність, студенти беруть участь у написанні сценаріїв та сценок. Учасники гурту знайомляться з кращими зразками світової драматургії, працюють над постановкою голосу, виступають у ролі акторів та ведучих концертів.

  Гурт «Аніма» бере активну участь у мистецько-творчому житті закладу та міста, а також бере участь у різних міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних фестивалях та конкурсах з вокального мистецтва. У колективі створені сприятливі умови для всебічного розвитку студентів, їх творчої самореалізації та громадської діяльності. Це робота не лише над вокалом, а й над майстерністю поведінки на сцені. Солісти студії є неодноразовими призерами вокальних конкурсів та фестивалів. 

       Керівник: Романчук Леся Іванівна – викладач педіатрії (тел. 0505475359).

Години спілкування і виховні заходи

Година спілкування – це форма організації освітнього процесу безпосереднього спілкування куатора зі студентами, де розглядаються і розв’язуються організаційні, моральні та етичні проблеми. На годинах спілкування куратор дає практичні поради, допомагає адаптуватися в новому середовищі, проводить бесіди, тематичні круглі столи,  що робить освітньо-виховний процес більш цікавим і змістовним та сприяє створенню сприятливого мікроклімату.

 

Орієнтовна тематика годин спілкування

в академічній групі за напрямами виховної роботи

Національно-патріотичний

 1. Національно-патріотичне виховання як засіб формування громадянина держави.
 2. Диспут “Що означає бути патріотом?”
 3. Українська національна ідея: витоки, теорії, концепції.
 4. Політична та етнічна Українська нація: дефініція та зміст держави, яку ми будуємо.

5.Національна культура як необхідна складова національно-патріотичного виховання студентів-медиків.

 1. Використання народних традицій у вихованні сучасного молодого покоління.
 2. Активна життєва позиція молодої людини.

Правовий

 1. Права, свободи, обов’язки громадян України. Формування правових позицій сучасної молодої людини.
 2. Правові аспекти працевлаштування випускника закладу медичної освіти.

3.Про відповідальність студентів за здійснення корупційних правопорушень і хабарництва під час навчання. Ознайомлення студентів із статтями Кримінального кодексу України (за тематикою бесіди).

 1. Злочин і кара. Права людини при затриманні, арешті, обшуку… (якщо вам ще немає 18-ти).
 2. Правові аспекти сексуального домагання. 6. Дискримінація особистості та правовий захист.
 3. Булінг, форми його прояву серед молоді.

Соціально-психологічний

 1. Сучасне суспільство. Прогрес. Виклики та ризики для людини в сучасному світі.
 2. Психофізіологічні, біологічні, інтелектуальні особливості й нахили молоді.
 3. Життя та здоров’я — найбільша соціальна цінність. Суїцид. Вихід їз проблеми. Подолання кризи у житті.
 4. Безпритульність, торгівля людьми.
 5. Гендер та гендерна рівність. Насильство у сім’ї, шляхи вирішення.
 6. Соціально-психологічний клімат колективу.
 7. Міжособистісні відносини. “Золоте правило взаємовідносин”.

Професійно зорієнтований

 1. Професія, успіх і благополуччя.
 2. Як виховувати інтерес до здобуття обраного фаху.
 3. Чи доцільно Ви обрали професію медика, фармацевта, стоматолога?
 4. Години спілкування за медичним календарем.
 5. Компетенції та компетентність: теорія і практика.
 6. Формування професійної компетентності майбутнього медика та фармацевта у виховному просторі.
 7. Комплекси професійної неповноцінності. Шляхи подолання комплексів неповноцінності.

Здоров’язбережувальний

 1. Визначення формули здорового способу життя.
 2. Здоров’язбережувальна компетентність медичного фахівця, її складові.
 3. Ціннісна природа здорового способу життя для особистості, нації та держави.
 4. «Здорова молодь – здорова нація».
 5. Профілактичні бесіди до Міжнародних днів боротьби з туберкульозом, ВІЛ/СНІД-інфекції.
 6. Про шкідливі звички: паління, наркоманія й вживання алкоголю, їх наслідки.

Морально-етичний

 1. Толерантність як морально-етична та медико-деонтологічна характеристика фахівця та особистості.
 2. Культура слова медичного працівника. Мовленнєва компетентність як складова фахової компетентності студента-медика.
 3. Про правила поведінки в неформальних ситуаціях.
 4. Гідність як основа взаємодії викладача та студента .
 5. Небайдужість до чужого горя – визнана риса медика.
 6. Моральні цінності сучасної молоді.

Родинно-сімейний

 1. Особливості духовної та ментальної сфери української родини.
 2. Про мій родовід.
 3. Людина серед людей. Родинні чесноти.
 4. Моя сім’я — моя фортеця. Цивільне право про сім’ю.
 5. Шляхи подолання насильства в сім’ї (до Міжнародного дня боротьби проти насилля).
 6. Проблеми усиновлення в сучасній Україні (до Міжнародного дня сім’ї).
 7. Виховання толерантності у родинно-сімейних відносинах, попередження конфліктних і стресових ситуацій.

 Художньо-естетичний

 1. Академічна доброчесність.
 2. 2. Кодекс честі ккколеджанської спільноти Чернівецького медичного коледжу БДМУ.
 3. Сучасні субкультури, їх вплив на світогляд молодої людини.
 4. Норми та канони естетичної поведінки особистості.
 5. Вплив мас-медіа на культурно-мотиваційну поведінку студентства.
 6. Естетичне виховання студентів засобами музичного мистецтва.
 7. Інтеграція: медицина, музика, література, мистецтво.
 8. Важливість формування естетичного світосприйняття сучасної молоді (виставки, театри, концерти, арт-вечори).

Правовиховна робота

У Чернівецькому медичному коледжі БДМУ проводиться робота з профілактики правопорушень, яка спрямована на вивчення студентами нормативно-правових документів, на максимальне залучення студентів до науково-пошукової та дослідницької роботи, спортивних секцій. З цією метою діє Рада профілактики правопорушень, яка координує правове виховання для попередження правопорушень серед студентської молоді.

   Зі студентами проводяться тематичні лекції: «Права, свободи, обов’язки громадян України», «Злочин і кара», «Права людини при затриманні, арешті, обшуку… (якщо вам ще немає 18-ти)», «Про сесксуальні домагання, дискримінацію особистості», «Проблеми булінгу в студентському середовищі», Тиждень права. Куратори академічних груп проводять профілактичні бесіди: «Академічна доброчесність», «Види академічної недоброчесності», «Про відповідальність за порушення академічної доброчесності». Спільно з органами студентського самоврядування практикується анонімне опитування студентів щодо порушень академічної доброчесності. Налагоджено об’єктивний та дієвий розгляд звернень громадян через «Скриньку довіри» та електронну скриньку.

Виховна робота

Волонтерство

Студпарламент

План виховних заходів

Години спілкування та виховні заходи

Правовиховна робота